Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

Канцелярия

АБДРАХМАНОВА Чолпон Садырбековна

Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын канцеляриясынын башчысы

 


Канцелярия жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын канцеляриясы (мындан ары - канцелярия) Кыргыз Республикасынын Президентинин (мындан ары - Президент), Президенттин Аппаратынын, Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын Жетекчисинин (мындан ары - Президенттин Аппаратынын Жетекчиси) жана анын орун басарларынын ишин камсыз кылуучу Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын (мындан ары - Президенттин Аппараты) түзүмдүк бөлүмү болуп саналат.

Канцелярия өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Президенттин жарлыктарын жана буйруктарын, Президенттин Аппаратынын Жетекчисинин буйруктарын, Президенттин Аппараты жөнүндө Жобону, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын жана ушул Жобону жетекчиликке алат.

Бөлүм өз ишин бөлүмдүн компетенциясына таандык маселелер боюнча Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын, Өкмөтүнүн Аппаратынын түзүмдүк бөлүмдөрү, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Аппараты жана комитеттери, министрликтер, мамлекеттик комитеттер, администрациялык ведомстволор, соттор жана башка мамлекеттик органдар менен тыгыз өз ара аракеттенүү менен жүзөгө ашырат.

Канцеляриянын негизги милдеттери жана функциялары

4. Канцеляриянын негизги милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат:

1) Президенттин, Президенттин Аппаратынын ишин документ жагынан камсыз кылуу;

2) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Президенттин жарлыктарын жана буйруктарын, Президенттин Аппаратынын Жетекчисинин буйруктарын тариздөө, чыгаруу жана таркатуу, аларды мамлекеттик жана расмий тилдерге которууну камсыз кылуу;

3) актыларды жана Президенттин, Президенттин Аппаратынын Жетекчисинин тапшырмаларынын Президенттин Аппаратынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн аткарышын контролдоону камсыз кылуу;

4) иш кагаздарын жүргүзүүнүн аяктаган документтеринин сакталышын камсыз кылуу, мамлекеттик архивге туруктуу сактоого документтерди өткөрүп берүү;

5) Президенттин Аппаратынын кызматкерлеринин документтер менен иштөөдө жашыруундуулук режимин камсыз кылуу.

5. Негизги милдеттерге ылайык канцелярия төмөнкүдөй функцияларды жүзөгө ашырат:

1) Президенттин Аппаратынын түзүмдүк бөлүмдөрүндө иш кагаздарын жүргүзүүнүн жана иштин номенклатурасынын бирдиктүү системасын уюштуруу жана камсыз кылуу;

2) жарым жылдын жана календарлык жылдын жыйынтыгы боюнча Президенттин Аппаратынын түзүмдүк бөлүмдөрүндө документ жүгүртүүгө талдоо жүргүзүү;

3) Президенттин катышуусу менен негизги иш-чаралардын ар айлык планын түзүү;

4) Президенттин жарлыктары менен буйруктарынын, Президенттин Аппаратынын Жетекчисинин буйруктарынын, жыйналыштардын жана кеңешмелердин протоколдорунун, ошондой эле кат-кабарлардын жана Президент, Президенттин Аппаратынын жетекчилиги кол кое турган башка документтердин долбоорлорун редакциялоо;

5) Президенттин актыларын, Президенттин Аппаратынын Жетекчисинин жана анын орун басарларынын буйруктарын жана тапшырмаларын каттоо, чыгаруу жана таркатуу, кабыл алынган чечимдерди аткаруучуларга чейин тез арада жеткирүү;

6) келип түшкөн кат-кабарларды кабыл алуу, каттоо, эсепке алуу, аларды Президенттин, Президенттин Аппаратынын жетекчилигинин кароосуна жиберүү;

7) чыгуучу кат-кабарларды кабыл алуу, каттоо, эсепке алуу, көбөйтүү жана даректер боюнча жөнөтүү;

8) Президенттин, Президенттин Аппаратынын жетекчилигинин чечимдерин жана тапшырмаларын өз убагында аткарууга контролдук кылуу;

9) Президенттин Аппаратынын түзүмдүк бөлүмдөрүнө, зарылчылык болсо мамлекеттик органдарга документтерди аткаруунун мөөнөттөрү жакындап калгандыгы жөнүндө эскертүүлөрдү жөнөтүү;

10) Президенттин Аппаратынын түзүмдүк бөлүмдөрүндө аткаруучулук тартибинин абалына талдоо жасоо;

11) Президенттин, Президенттин Аппаратынын Жетекчисинин чечимдеринин баштапкы материалдарын, башка документтерди комплектөөнү, аларды эсепке алууну, сактоону, даярдоону жана мамлекеттик архивге тапшырууну камсыз кылуу;

12) Президенттин, Президенттин Аппаратынын Жетекчисинин чечимдерин, башка кызматтык документтерди мамлекеттик жана расмий тилдерге которууну жүзөгө ашыруу;

13) Президенттин катышуусу менен өткөрүлгөн иш-чараларды синхрондук которууну камсыз кылуу;

14) Президенттин Аппаратында иш кагаздарын жүргүзүү аяктаган документтерди кабыл алуу, эсепке алуу жана сактоо, архивдик документтерди мамлекеттик сактоого өткөрүп берүү;

15) Президенттин Аппаратынын кызматкерлерине иштиктүү жана усулдук жардам көрсөтүү, аларды иш кагаздарын жүргүзүү маселелери боюнча окутууну уюштуруу;

16) Президенттин Аппаратынын түзүмдүк бөлүмдөрүн зарыл бланктык продукция менен камсыз кылуу;

17) жашыруун документтерди жана кат-кабарларды кабыл алууну, эсепке алууну, сактоону, жөнөтүүнү жана жеткирүүнү камсыз кылуу;

18) Президенттин Аппаратында жашыруун документтер менен иштөөдө жашыруундуулук режимин камсыз кылуу боюнча чараларды иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу;

19) Президенттин Аппаратына жаңыдан кабыл алынган кызматкерлердин жашыруун документтерге жеткиликтүү болушу үчүн материалдарды тариздөө;

20) жашыруун документтердин архивин түзүү;

21) Президенттин жана Президенттин Аппаратынын Жетекчисинин факсимилесин, гербдүү жана тегерек мөөрлөрдү, Президенттин Аппаратынын штамптарын даярдоо жана сактоо;

22) жашыруун иш кагаздарын жүргүзүү боюнча консультацияларды берүү;

23) "Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын Жарчысы" маалыматтык бюллетенин даярдоо жана чыгаруу;

24) документтер менен иштөөнү техникалык жактан камсыз кылууну уюштуруу, көчүрүп-көбөйтүү ишин аткаруу.

Канцелярия жөнүндө Жободон

Канцеляриянын байланыш телефону: 0 (312) 63 88 74